Klub chovatelů loveckých slídičů - sekce retrieverů  


Řád ochrany retrieverů při Working testech
organizovaných Klubem chovatelů loveckých slídičů (KCHLS)

Čl. 1

Název a sídlo osoby pořádající veřejné vystoupení nebo svod

(1) Tento řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu byl zpracován a je určen pro Klub chovatelů loveckých slídičů (dále jen „KCHLS“) se sídlem v Praze 1, 115 25, Jungmannova 25, IČ:  48550388

(2) Klub chovatelů loveckých slídičů, jako klub chovatelů  zvířat určených pro předvedení na veřejném vystoupení v souladu s ustanoveními zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, vydává po projednání a schválení Ústřední komisí pro ochranu zvířat tento ,,Řád ochrany retrieverů při Working testech organizovaných Klubem chovatelů loveckých slídičů (KCHLS) “ (dále jen ,,Řád“).

 Čl. 2

Účel a cíle řádu

 (1) Účelem Řádu je metodicky stanovit podmínky ochrany zvířat a pravidla k předvádění zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu podle současných požadavků na ochranu zvířat a péči o jejich pohodu. Veřejným vystoupením a svodem jsou sdružením pořádané zkoušky – Working testy retrieverů.

 (2) Tento Řád neumožňuje použití zvířat pro přípravu a provedení triků, nebo výkonů v divadelním a varietním představení, filmu, televizním programu nebo podobném veřejném představení.

 (3) Řád nenahrazuje ustanovení a podmínky stanovené právními předpisy, zejména zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (např. doklad o provedení stanovených vyšetření zvířat, kontrola zdravotního stavu zvířat).

 Čl. 3

Pořadatel veřejného vystoupení nebo svodu

 (1) Odpovědnou osobou, která jako pořadatel odpovídá při přípravě a průběhu jednotlivých veřejných vystoupení nebo svodu za dodržování a kontrolu Řádu a zabezpečení ochrany a péče o zvířata, je předseda sdružení KCHLS (dále jen ,,pořadatel“).

 (2) Pořadatel předkládá žádost o stanovení veterinárních podmínek pro veřejné vystoupení nebo svod krajské veterinární správě místně příslušné podle místa konaných vystoupení nebo svodu nebo Městské veterinární správě v Praze. Součástí žádosti je prohlášení o platnosti tohoto Řádu. Po stanovení veterinárních podmínek a odsouhlasení prohlášení o platnosti Řádu je předkládána žádost o souhlas s pořádáním veřejného vystoupení nebo svodu místně příslušné obci.

 (3) Pořadatelem při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat může být pouze osoba s takovými teoretickými a praktickými znalostmi o zvířatech, aby byla schopna

a) rozpoznat zjevné příznaky zhoršeného zdravotního stavu zvířat,
b) zjistit změny v chování zvířat,
c) určit, zda celkové prostředí je vhodné k zachování zdraví a pohody zvířat,
d) organizačně zabezpečit ochranu zvířat při pořádání veřejného vystoupení nebo svodu.

(4) Pořadatel je oprávněn a povinen

a) kontrolovat dodržování Řádu v místě jeho konání, vyžadovat od jednotlivých osob plnění povinností Řádem stanovených a při zjištění závad je povinen neodkladně zjednat nápravu,

b) mít po dobu konání veřejného vystoupení nebo svodu tento Řád k dispozici v písemné podobě a na vyžádání jej předložit účastníkům nebo orgánům ochrany zvířat.

Čl. 4

Druh zvířat, která se veřejného vystoupení nebo svodu účastní

(1) Řád se vztahuje na dále uvedený maximální počet a druhy zvířat při veřejném vystoupení:
Maximální počet soutěžících jedinců nesmí přesáhnout 100
Věk soutěžících psů je stanoven od 9 měsíců neomezeně
Zkoušek se účastní psi všech plemen retrieverů:
Golden Retriever
Labrador Retriever
Chesapeake Bay retriever
Flat Coated Retriever
Curly Coated Retriever
Nova Scotia Duck Tolling Retriever 

(2) K veřejnému vystoupení nebo svodu lze používat jen zvířata zdravá a v dobré kondici.

(3) Aktuální seznam zvířat, včetně údaje o počtu, původu a identifikaci zvířat používaných při veřejném vystoupení nebo svodu je součástí žádosti předkládané orgánům veterinární správy.

(4) Podle tohoto řádu se veřejného vystoupení nebo svodu nezúčastní:

a)     štěňata mladší 9 měsíců, hárající feny, březí feny ve druhé polovině březosti, kojící feny,
b)     psi nemocní nebo podezřelí z onemocnění, které by ovlivnilo jejich výkon nebo jim působilo bolest, utrpení nebo poškození jejich zdravotního stavu,
c)     psi, kteří jsou léčeni; takoví psi se mohou účastnit pouze po vyšetření veterinárním lékařem a s jeho souhlasem,
d)     psi - agresivní vůči lidem a ostatním psům,
e)     psi se zákrokem provedeným v rozporu s ustanovením § 4 odst. 1 písm. g) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zejména psi s kupírovanýma ušima,
f)      psi pod vlivem zakázaných látek (doping), nebo které účastník (chovatel) odmítl podrobit vyšetření, jež bylo při podezření z užití těchto látek požadováno k jejich zjištění,
g)     psi přepravení na veřejné vystoupení nebo svod nevhodným způsobem, přepravním prostředkem nebo za podmínek, které nejsou v souladu s tímto Řádem. 

Čl. 5

Způsob manipulace se zvířaty s popisem a charakteristikou činností
prováděných se zvířaty

 I. ÚČEL ZKOUŠEK

1.Retrieveři jsou nepostradatelnými pomocníky lovce při práci po výstřelu, zejména pro aportování drobné zvěře.
2. Cílem těchto testů je posoudit povahu retrieverů a jejich schopnosti při aportování.
3. Při testech jsou posuzovány dominantní vlastnosti retrieverů v simulovaných loveckých situacích, které odpovídají lovecké praxi.
4. Všichni psi jsou zkoušeni za stejných podmínek, vliv náhody a štěstí je omezen na minimum.
5.Working testy jsou všechny zkoušky z aportování za použití dummies. Stupeň obtížnosti úloh WT odpovídá zařazení retrieverů do jednotlivých výkonnostních tříd. Rozhodčí může jednotlivé úlohy různě kombinovat do jednoho úkolu.Všichni účastníci zkoušek mají naprosto stejné úlohy a rozhodčí se snaží maximálně omezit vliv náhod. Žádný úkol nesmí způsobit zvířeti utrpení, nesmí prokazatelně překračovat jeho síly nebo narušit jeho pohodu.
6. WT se mohou pořádat v průběhu celého kalendářního roku.
7. Před zahájením WT nastoupí všichni psi na přehlídku před sbor rozhodčích a na veterinární prohlídku.
8. WT jsou rozděleny do čtyř výkonnostních tříd:
    • Třída E - elévů (WTE)
    • Třída L – lehká (WTL)
    • Třída M – medium (WTM)
    • Třída S - super (WTS)
9. Veškeré disciplíny se provádí se standardními DUMMY (válec ušitý z pevné látky vyplněný pískem), o hmotnosti cca 500gramů a to bez povlaků jako je srst, peří a dalších doplňků.
10.Každý účastník si donese na soutěž 2 ks dummies, nemá však právo dožadovat se, aby byl vyzkoušen právě s jeho vlastními dummies.
11. Od zkoušeného psa se nesmí vyžadovat, aby přinášel dummy ležící v těsné blízkosti jiného psa.
12. Rozhodčí nevyžadují od psů při plnění úkolů překonávání nebezpečných překážek (překážkami je myšleno např. nerovnost terénu-příkopy, valy, potok, terén s různě vysokým porostem). Nikdy nejsou zahrnuty do úkolů nebezpečné předměty jako jsou např. ploty s ostrým zakončením nebo jiné předměty způsobující zranění.)

 II. POSUZOVÁNÍ PSA

Při posuzování psa rozhodčí pozoruje jak chodí pes u nohy, jak je  klidný na stanovišti, jak používá nos, jak umí hledat, jaký má marking, jak aport uchopí, přinese a předá, jak je ovladatelný a jak spolupracuje s vůdcem. Na hodnocení mají vliv i vrozené vlastnosti.

Třída E

Základy poslušnosti

Retriever musí prokázat, že je klidný, reaguje na povely vůdce a i bez vodítka chodí korektně vedle nohy vůdce.  

Marking

Retriever musí prokázat, že je pozorný, soustředěný, schopný zapamatovat si místo dopadu odhozeného aportu tím, že aport na povel rychle nalezne a korektně přinese. Vůdce může vyslat psa až na pokyn rozhodčího, do té doby pes sedí nebo jde vedle nohy vůdce. Pokud je pes nepozorný je možno, ale pouze v této třídě, odhození aportu zopakovat.

Marking – voda

Po výstřelu je aport vhozen do vody nebo na protější břeh. Pes musí prokázat, že umí korektně plavat. Doplave k aportu, uchopí jej a co nejpřímější cestou plave zpět. Na břehu pak předá aport do ruky vůdce. Provedení a hodnocení je stejné jako u markingu na suchu.

Marking přes překážku

Stejné jako jednoduchý marking, pes zde však musí překonat nějakou terénní překážku – cesta, terénní přechod, křoví atd.

Dohledávka

Ve vhodném prostoru je pohozeno několik aportů, vůdce psa ani pes nesmí odhození aportů vidět. Na pokyn rozhodčího vyšle vůdce psa k dohledávání aportů. Rozhodčí stanoví hranici prostoru, podél které se může vůdce při práci pohybovat. Rozhodčí stanoví kolik aportů musí pes přinést.

V této třídě by pracovní vzdálenost mezi psem a aportem neměla přesáhnout 40 metrů.

Třída L

Zde mohou být přezkoušeny všechny disciplíny z třídy E a dále následující typy úloh. Od této třídy je již možno zařazovat do úloh i rušivé momenty.

Memory mark

Aport je odhozen jako při markingu, vůdce však po odhození aportu přejde se psem na jiné místo a vyšle jej až po určité době.

Poloblind

Pes vypracuje marking a při návratu, aniž by to pes viděl, je na totéž místo odhozen další aport. Po odevzdání prvního aportu je pes vyslán pro druhý.

Dvojitý marking

Pes si musí zapamatovat dvě místa, kam byl aport odhozen. Pořadí pro přinesení určí rozhodčí.

Společný hon

Ploužení – walk up – zde se zkouší klid ve spojení s aportováním. Skupina vůdců se psy postupuje v jedné linii terénem. Po výstřelu je odhozen aport a všichni vůdci se psy zůstanou stát. Na pokyn rozhodčího vyšle vyzvaný vůdce ke hledání aportu. V průběhu tohoto hledání musí ostatní psi zůstat v naprostém klidu vedle nohy svého vůdce. Postupně jsou vyzkoušeni všichni psi.

V této třídě by pracovní vzdálenost mezi psem a aportem neměla přesáhnout 50 metrů.

Třída M

V této třídě je poprvé zkoušen i handling – způsob navádění psa do prostoru aportu v případě, kdy pes jeho odhození neviděl.

Vícenásobný marking

Zde je zkoušena schopnost psa zapamatovat si více míst dopadu aportu. Pes pracuje až na pokyn rozhodčího a aporty přináší v rozhodčím stanoveném pořadí.

Blind

Aport je odhozen nebo položen tak, aby to vůdce ani pes neviděli. Rozhodčí vůdci vysvětlí, kde je aport a vůdce pak musí psa do tohoto prostoru navést za použití akustických (hlas, tón píšťalky) a vizuálních (navádění rukou, směrování rukou) povelů, přičemž sám musí zůstat na místě odkud byl vyzván k vypuštění psa.

Společný hon

Představená leč – Drive – psi s vůdci stojí na okraji leče. Pomocníci a honci s lomozem natlačují leč na linii vůdců se psy. Střelená zvěř je zde nahrazena házenými dummy. Psi musí celé dění v klidu pozorovat a zapamatovat si místa dopadů dummy. Po skončení leče jsou psi vysíláni, aby dummy posbírali. Psi mohou pracovat jednotlivě, nebo společně. Dummy, které dopadnou do bezprostřední blízkosti psů seberou pomocníci.

V této třídě by pracovní vzdálenost mezi psem a aportem neměla přesáhnout 60 metrů.

Třída S

V této nejvyšší třídě je možno provádět kteroukoliv z disciplín stanovených pro třídy předcházející. Není omezen výběr disciplín, ani vzdálenost na kterou psi pracují.

 Čl. 6

Zařízení, vybavení, pomůcky pro manipulaci, předvádění
nebo jinou činnost se zvířaty

(1)Psi jsou po celou dobu připoutáni na vodítku a jsou neustále s vůdcem (osoba uvedená v přihlášce, která psa na veřejném vystoupení nebo svod předvede, nemusí být majitel), pokud rozhodčí neuvede jinak.

(2)Do prostoru zkoušení přivede vůdce psa na vodítku, poté mu rozhodčí vysvětlí co se od něj očekává. Samotné zkoušení psa pak již probíhá bez obojku a vodítka.

(3)Veškeré disciplíny se provádí se standardními DUMMY (viz.čl 5, odst.I bod 9)

(4) U úloh kde se střílí, se ke střelbě požívají poplašné pistole ráží 6-9mm, lovecká puška nebo dummy launcher (k vystřelování dummy). Při provádění cviku je třeba dbát na okolnosti, které by mohly negativním způsobem hluk zesílit nebo opakovat (např. odrazy od kovových stěn). Zbraň nesmí být použita a namířena tak, aby mohla psa zranit.

 (5) Podle tohoto Řádu nesmí použít pomůcky a součástky, které by mohly způsobit poškození zdraví, bolest nebo snížení pohody psa. Není povoleno používat

a)     elektrické a elektronické obojky,
b)     stahovací obojky bez mechanického omezení úplného zatažení smyčky, obojky s ostny a pomůcky, které způsobují nebo mohou způsobit psům zranění a stres,
c)     vybavení a pomůcky, které ovlivňují chování psa vyvoláváním negativních zvukových, pachových nebo jiných chemických podnětů,
d)     poškozenou výstroj a výcvikové pomůcky, které by mohly zranit psa nebo mu působit jiné utrpení,
e)     náhodně použité předměty (klacky, hole apod.) nebo drát, provaz a apod. k uvazování psa. 

Čl. 7

Prostory, ve kterých se veřejné vystoupení nebo svod provádí a prostory k ustájení

(1) Pořadatel v místě veřejného vystoupení nebo svodu před zahájením a v průběhu veřejných vystoupení nebo svodu zajistí:

a) vhodné místo a vybavení pro vykládání zvířat - volný prostor o minimální ploše 5 x 8 m bez překážek a předmětů, které by psům při opouštění přepravních prostorů mohly způsobit poranění. Psy smí majitel nakládat a vykládat pouze způsobem, který jim nezpůsobí utrpení a poškození jejich zdravotního stavu.

b) dostatečný zdroj zdravotně nezávadné vody, minimální spotřeba vody na den a 1 psa je 2 litry. V areálu, kde akce probíhá je vodovodní přípoj, který je volně přístupný, nebo je k dispozici cisterna s nezávadnou vodou. Všichni majitelé psů, kteří se veřejné akce zúčastní jsou upozorněni na místo, kde lze psy napájet.

c) aby prostor pro zvířata a jejich vybavení minimalizoval riziko jejich poranění. Pořadatel před zahájením činnosti posoudí vhodnost povrchu, prověří výskyt nebezpečných předmětů (skleněné střepy, kov), případně zabezpečí opatření k předcházení poranění psů. V krajním případě může zrušit předvádění v takto nebezpečném prostoru,

d) zabezpečení zvířat před nepříznivým počasím a výraznými rozdíly v klimatických podmínkách, vždy je v blízkosti pořádaní akce restaurace nebo objekt, kde je sraz účastníků a vyhlášení výsledků,

e) odpovídající počet, poučení a vhodné označení (pořadatelské pásky, apod.) a kontrolu činnosti osob, které budou organizačně akci zajišťovat a stanoví konkrétní postup při jejich činnosti,

f) vymezení vhodného prostoru pro převádění a posuzování psů, s dostatečně velkým manipulačním prostorem tak, aby manipulace s předváděnými psy byla bezpečná a nedocházelo k utrpení zvířat (vzájemné útoky apod.),

g) kontrolu při využití prostor pro psy, jejich posuzování apod., aby byla udržována čistota, v případě uzavřených prostor zajištěno jejich větrání a objem vzduchu tak, aby odpovídaly věkové kategorii a plemenu psů, byly přiměřené počtu psů a minimalizovaly negativní vlivy vyvolané prostředím (např. zamezení prašnosti),

h) zabezpečení prostor pro psy před přístupem jiných zvířat (např. toulavých psů), nepovolaných osob a opatření nezbytná pro zabránění úniku psů,

i) zabezpečení a vymezení prostorů pro diváky, pomocných prostorů a organizaci parkování dopravních prostředků, přepravních přívěsů, pomocného vybavení apod. tak, aby bylo minimalizováno riziko možného utrpení psů, kteří se akce zúčastní,

j) prostor pro případnou izolaci poraněných nebo nemocných psů,

k) podmínky pro provádění veterinární péče a poskytnutí první pomoci psům psovody; pro případ odborného zákroku zajistí její pohotovostní poskytnutí veterinárním lékařem.

 

(2) Pokud nejsou k dispozici trvale vybudované prostory (kotce apod.) pro psy, pořadatel zajistí pro psy, kteří právě nejsou předváděni, klidné místo (minimální plošné rozměry 2 x 2 metry pro 1 psa), které je chráněné před nepříznivým působením klimatických vlivů (zastínění, nebo přístřešek, nebo umístění v místnosti), kde je možné psy bezpečně „odložit“ - zabezpečit je proti úniku, zabezpečit péči o ně, včetně podání krmiva a napájení. Individuální péči o psy včetně potřebných pomůcek si zajistí každý majitel psa (psovod) sám. Pořadatel stanoví osobu, která bude sledovat chování psů v tomto prostoru, tak, aby se předešlo jejich případnému poranění nebo jinému utrpení.

(3) Vůdce psa je povinen sledovat svého psa, pravidelně ho venčit a průběžně mu zajišťovat napájení a krmení v dostatečném množství, aby neutrpěla jeho pohoda a zajistit mu odpočinek.

 

(4) WT probíhají v přirozených podmínkách tzn. louky, lesy, jezera nebo řeky. 

Čl. 8

Přeprava zvířat na veřejná vystoupení nebo svod zvířat

 (1) Přeprava zvířat musí být prováděna v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 193/2004 Sb.,o ochraně zvířat při přepravě. Psi jsou na akci přepravováni většinou osobním vozem, a to majitelem psa. Psy lze přepravovat jedině tehdy, pokud jejich zdravotní stav plánovanou přepravu dovoluje. To znamená, že je za účelem veřejného vystoupení zakázáno přepravovat psy nemocné nebo zraněné.

 (2) Zejména je nutno dodržovat následující zásady:

- chovatel musí zajistit dostatek prostoru k tomu, aby zvířata mohla zaujmout odpovídající přirozenou polohu, která jim umožní korigovat pohyby vozidla,
- větrání a objem vzduchu v dopravních prostředcích tak, aby odpovídaly podmínkám přepravy a byly přiměřené počtu přepravovaných zvířat,
- podání vody a krmiv (je – li to nezbytné) během přepravy,
- přizpůsobení jízdy tak, aby se zabránilo nadměrným otřesům nebo naklánění.

(3) Zvířata lze přepravovat pouze v dopravních prostředcích, které jsou konstruovány tak, aby technicky zabezpečily pohodu zvířat, minimalizovaly možnost jejich zranění při přepravě, umožňovaly pravidelnou kontrolu stavu zvířat a jejich pohody a splňovaly technické požadavky a měly stanovené vybavení.

(4) V prostorech přepravních prostředků, v nichž jsou přepravována zvířata, se nesmí manipulovat s volným ohněm, nesmí být současně přepravovány předměty, které by mohly nepříznivě ovlivnit pohodu zvířat nebo poškodit jejich zdraví, zejména látky dráždivé a hořlaviny.

(5) Během vykládky a předvádění zvířat musí být se zvířaty zacházeno šetrně.

(6) Psi musí být umístěni ve vozidle tak, aby neohrozili ani řidiče ani sebe. Psy není dovoleno přepravovat v uzavřených prostorách aut bez dostatečného přístupu světla. Při přepravě musí být psi pod dohledem člověka.

(7) Pokud je používána přepravní schrána nebo kotec (dále jen „kontejner“) musí umožňovat psovi, aby v něm mohl zaujmout jakoukoli přirozenou polohu, a mít minimální rozměry: šířka kontejneru 3x rozměr těla psa mezi ramenními hrboly, výška kontejneru - výška psa v kohoutku + 30%, délka kontejneru – délka těla psa od ramenního kloubu po kořen ocasu + 30 cm. Větrací otvory kontejneru musí umožnit přivádění čerstvého vzduchu a tím úpravu vnitřní teploty. V kontejneru se doporučuje umístit na podlahu elastickou podložku (molitanová nebo podobná vrstva 5 - 10cm) s pevným povrchem, která má zmírňovat vnímání otřesů vozidla psem).

(8) Ponechání psa v uzavřeném dopravním prostředku bez dozoru člověka je povoleno pouze výjimečně a krátkodobě. Psu musí být v takovém případě zajištěn dostatek vzduchu, prostoru, případně světla a dále vhodná teplota prostředí (např. funkční klimatizace v létě a topení v zimě). Delší ponechání psa v uzavřeném prostoru dopravního prostředku může být považováno za týrání.

Čl. 9

Veterinární péče a kontrola dodržování Řádu

(1) Pořadatel zabezpečí na veřejném vystoupení nebo svodu zvířat veterinární péči o zvířata včetně poskytnutí první pomoci a zajištění odborné služby veterinárním lékařem. Podle počtu zúčastněných psů bude veterinární lékař přítomen na místě po celou dobu trvání veřejného vystoupení nebo bude k dispozici na telefonu.

(2) Dozor nad ochranou zvířat jsou oprávněni vykonávat inspektoři Krajské veterinární správy, kteří se chovateli prokáží služebním průkazem.

(3) Pořadatel je povinen poskytnout pracovníkům dozoru potřebné doklady, informace, věcnou a osobní pomoc, nezbytnou k výkonu jejich činnosti, včetně předvedení zvířat na požádání na místo určené pracovníkem provádějícím dozor.

Čl. 10

Poučení osob o ochraně zvířat

(1) Pořadatel provede poučení osob, které se aktivně zúčastní veřejného vystoupení nebo svodu zvířat o tom, jak mají manipulovat se zvířaty, připravovat pomůcky nebo jiné vybavení a seznámí je se zásadami zabezpečení pohody a ochrany zvířat podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, jeho prováděcích předpisů a tohoto Řádu.

(2) Pořadatel zabezpečí zejména, aby:

a) se zvířaty bylo zacházeno klidně a rozhodně a zvířata měla zabezpečenou pohodu, nebyla drážděna nebo týrána a bylo minimalizováno riziko jejich poranění;

b) nepovolané osoby, které nevykonávají službu, neměly přístup do prostor, kde je pečováno o zvířata;

c) osoby manipulující se zvířaty přistupovaly k nemocnému či poraněnému zvířeti vždy se zvýšenou opatrností, aby zvláštní pozornost věnovaly přístupu ke zvířatům, která se projevují jako nebezpečná a při zacházení s nimi byly jištěny další osobou;

d) při provádění speciálních úkonů, např. veterinárních zákroků, které provádí odborně způsobilá osoba, byl na místě, kde se zákrok provádí, potřebný počet dalších poučených osob;

e) při provádění zvláštních úkonů u neklidných zvířat byly použity vhodné prostředky k fixaci zvířete, nebo podán zklidňující preparát veterinárním lékařem;

f) osoby manipulující se zvířaty věnovaly zvýšenou pozornost zvířatům v situacích doprovázených hlukem nebo jinými negativními podněty, braly na vědomí skutečnost, že zvířata obvykle přicházejí do dosud nepoznaného prostředí, z různých skupin, nejsou na sebe navyklá, nebo mohou projevit obranné reakce; zvýšenou péči je třeba věnovat zvířatům poraněným;

g) osoby manipulující se zvířaty byly informovány o opatřeních v případě mimořádných opatření (např. útěk zvířete mimo vyhrazené prostory, požár) a zabezpečily ochranu zvířat před utrpením a vznikem nebezpečných situací;

h) všichni zúčastnění potvrdili, že byli pořadatelem seznámeni s předpisy na ochranu zvířat a tímto Řádem. 

Čl. 11

Důvody k zastavení veřejného vystoupení nebo svodu a vyřazení chovatele a jeho zvířete z veřejného vystoupení nebo svodu

(1) Pořadatel je oprávněn a povinen při důvodném podezření z porušení povinností stanovených zákonem na ochranu zvířat, jeho prováděcími předpisy nebo tímto Řádem průběh svodu až do provedení nápravy zastavit, nebo osobu, která stanovené podmínky porušila napomenout, případně vyloučit a její zvíře z pořádání veřejného vystoupení nebo svodu zvířat vyřadit; toto porušení oznámit příslušnému orgánu dozoru nad ochranou zvířat (Krajská veterinární správa).
(2) Pořadatel je oprávněn a povinen
a) ukončit činnost v případě nevhodného chování účastníků se psy nebo návštěvníků při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat,
b) zastavit konání veřejného vystoupení nebo svodu při nezpůsobilosti podmínek (terénu, zařízení, vybavení atd.) pro veřejné vystoupení nebo svod, která vyvolala nebo může vyvolat utrpení zvířat,
c) stanovit, aby zvířata, která svým chováním ohrožují bezpečnost osob nebo ostatních zvířat, byla vyřazena z veřejného vystoupení nebo svodu,
d) zastavit konání veřejného vystoupení nebo svodu při výrazném zhoršení klimatických podmínek, živelné (požár apod.) nebo jiné události, která by mohla způsobit utrpení zvířat,
e) vyloučit zvíře z veřejného vystoupení nebo svodu v případě, že by se u tohoto zvířete projevily příznaky nemoci, stresu či jiné negativní příznaky, které by vedly k utrpení zvířete. 

Čl. 12

Platnost a účinnost Řádu

(1) Tento řád je platný pouze ve znění schváleném Ústřední komisí pro ochranu zvířat; změny tohoto Řádu musí být projednány a schváleny Ústřední komisí pro ochranu zvířat.

(2) Tento Řád nabývá platnosti a účinnosti dnem právní moci rozhodnutí o schválení Ústřední komisí pro ochranu zvířat.

 

[úvodní strana] [KCHLS] [CCR] [FCR] [GR] [CHBR] [LR] [NSDTR] [CMKU] [CMKJ] [CMMJ] [webmaster]