Klub chovatelů loveckých slídičů - Sekce retrieverů

 
ŘÁD PRO MEZINÁRODNÍ ŠAMPIONÁT 
A. Plemena, která nepodléhají pracovním zkouškám 
 
Aby psi těchto plemen obdrželi titul mezinárodního šampiona krásy musí předtím obdržet : 
a) v období nejméně jednoho roku a jednoho dne čtyři osvědčení o čekatelství na mezinárodní šampionát krásy ( CACIB ) ve třech různých zemích od tří různých rozhodčích bez ohledu na počet konkurentů. 
b) období mezi prvním a posledním CACIBem je třeba chápat následovně: např. od 1.ledna 1996 do 1.ledna 1997 
 
Pro a) a b) se mohou učinit vyjímky, pokud byly schváleny představenstvem F.C.I. 
 
B. Plemena, která podléhají pracovním zkouškám. 
 
Aby psi těchto plemen obdrželi titul mezinárodního šampiona krásy musí předtím obdržet : 
a) v období nejméně jednoho roku a jednoho dne dvě osvědčení o čekatelství na mezinárodní šampionát krásy ( CACIB ) ve dvou různých zemích od dvou různých rozhodčích bez ohledu na počet konkurentů. 
b) období mezi prvním a posledním CACIBem je třeba chápat následovně: např. od 1.ledna 1996 do 1.ledna 1997 
c) nejméně třetí cenu nebo hodnocení „dobrý“ na pracovní zkoušce, kde se soutěží o čekatelství na národní šampionát (CACT). Pokud se však zkouška posuzuje podle bodů, neberou se ceny v potaz a pes musí dosáhnout nejméně 75% z maximálního počtu bodů. 
Vyjímka pro foxteriéry 
Na zkouškách hodnocených podle bodů musí pes dosáhnout při norovacích zkouškách „pod zemí“ nejméně 60% bodů. 
 
Pro a) a b) se mohou učinit vyjímky, pokud byly schváleny představenstvem F.C.I. 
 
Užitkoví psi: 
Jediné pracovní zkoušky, které se uznávají pro titul mezinárodního šampiona krásy, jsou mezinárodní zkoušky pro záchranné psy, národní zkoušky obranářských psů nebo zkoušky IPO. Při zkouškách podle IPO (RCI) musí pes na prvním výkonovém stupni získat nejméně 70% z maximálního počtu bodů každé dílčí skupiny (poslušnost, pachová práce a obrana) 
 
C. Společné pro A a B 
Pokud u jednoho plemene existuje více variet, které se mezi sebou liší hmotností, barvou, typem srsti atd., rozhoduje Generální zasedání F.C.I. o tom, zda se bude pro všechny variety společně udělovat jediný CACIB nebo zda se bude případně CACIBů udělovat více. 
V případě námitek nebo pochybností rozhoduje definitivně představenstvo FCI po poradě se zemí původu plemene a se Standardní komisí.
 
 
II. MEZINÁRODNÍ PRACOVNÍ ŠAMPIONÁT
 
O tento tiul mohou soutěžit pouze plemena, pro něž se mohou provádět pracovní zkoušky pod patronací F.C.I. 
 
Aby pes dosáhl titulu mezinárodního pracovního šampiona musí předtím obdržet : 
- bez ohledu na svůj věk dvě osvědčení o čekatelství na mezinárodní pracovní šampionát (CACIT), kterých bylo dosaženo u dvou různých rozhodčích ve dvou různých zemích nebo na zkouškách klubů ze dvou různých zemských svazů. Oba CACITy musí být doprovázeny dvěma prvními cenami z mezinárodních zkoušek pod patronací F.C.I.
- ve věku nejméně 15 měsíců na mezinárodní výstavě F.C.I. v pracovní nebo otevřené třídě bez ohledu na počet vystavovaných jedinců alespoň hodnocení „ velmi dobrý“ nebo v zemích, které toto hodnocení neznají, druhou cenu. 
 
Užitkoví psi: CACIT může být zadán jen na mezinárodních zkouškách pro záchranné psy, na národních zkouškách obranářských psů nebo na zkouškách IPO (RCI). 
Kontinentální ohaři: Pro kontinentální ohaře existují následující mezinárodní pracovní šampionáty : „Field Trial“ a „Lovecká zkouška“. 
 
K získání titulu mezinárodního pracovního šampiona „Field Trial“ ChiT (ft) musí pes splnit následující předpoklady: 
a) ve věku více než 15 měsíců dva CACITy nebo jeden CACIT a dva r.CACITy získané na Field Trialech, které se konaly pod patronací dvou různých zemských svazů a s různými rozhodčími. 
b) pokud bylo toto čekatelství dosaženo na Field Trialu na kterém se nepožadovala disciplina „aportování“ , musí pes získat na jiném trialu pod patronací F.C.I. alespoň hodnocení „velmi dobrý“ nebo v zemích, kde toto hodnocení nemají, alespoň druhou cenu a to při Filed Trialu s povinnou disciplinou „aportování“. 
c) ve věku nejméně 15 měsíců na mezinárodní výstavě pod patronací F.C.I., nezávisle na počtu vystavovaných jedinců, alespoň hodnocení „velmi dobrý“ nebo v zemích, jež toto hodnocení neznají, alespoň druhá cena, v otevřené nebo pracovní třídě.
 
Pro získání titulu mezinárodního pracovního šampiona  “Lovecká zkouška“ Chit (ec) musí pes splňovat následující předpoklady: 
a) ve věku více než 15 měsíců dva CACITy nebo jeden CACIT a dva r.CACITy získané na loveckých zkouškách, jež se konaly pod záštitou dvou různých národních zastřešujících svazů a s dvěma různými rozhodčími. 
b) pokud byla ocenění získána na polních nebo vodních zkouškách musí pes navíc získat na zkoušce všestrannosti, konané pod patronací F.C.I. alespoň hodnocení „velmi dobrý“ nebo v zemích, které toto hodnocení neznají, alespoň druhou cenu. 
c) ve věku nejméně 15 měsíců na mezinárodní výstavě F.C.I. v pracovní nebo otevřené třídě alespoň hodnocení „velmi dobrý“ nebo v zemích,jež toto hodnocení neznají, alespoň druhá cena. Počet vystavovaných psů je irelevantní. 
 
Pokud je na CACIT navržen pes, který je již mezinárodním pracovním šampionem, je čekatelství přeneseno na psa s reserve CACTem. 
 
Majitel psa má požádat generální sekretariát F.C.I. prostřednictvím svého národního střešního svazu o homologaci titulu ChIT (ft) nebo ChIT (ec) nejpozději jeden rok po dosažení podmínek pro titul. Je třeba předložit potřebné podklady. 
 
Jezevčíci: 3 alternativy 
- 2 CACITy za norování (BhFK) ve dvou různých zemích a alespoň třetí cena při zkoušce všestrannosti (Vp) nebo zkoušce hlasitosti při stopování zajíce (Sp) 
- nebo 2 CACITy za zkoušku všestrannosti nebo brakýřskou zkoušku a dále třetí cena (BhFK) nebo složená zkouška v přírodní noře na lišku BhFN nebo jezevce BhDN ve dvou různých zemích. 
- nebo 1 CACIT za norování BhFK a jeden CACIT za zkoušku všestrannosti se zkouškou hlasitosti při stopování zajíce Vp ve dvou různých zemích
 
Králičí jezevčík je potřeba v tentýž den po jednom CACTu za vlečku KschlH a jednom CACITu za vyhánění KspN, kromě toho ocenění výkonnosti Sp (hlasitost na stopě) 
 
Pokud je na CACIT navržen pes, který je již mezinárodním pracovním šampionem, je čekatelství přeneseno na psa s reserve CACTem.
Čekatelství je přeneseno na reserve CACIT rovněž tehdy, když pes navržený na CACIT nemá průkaz původu uznaný F.C.I. s předepsanými 3 generacemi ( existují vyjímky pro kontinentální ohaře - viz výše). 
 
Při jedné zkoušce smí být uděleno jen jedno čekatelství. 
a) Norníci , jezevčíci, foxteriéři, lovečtí teriéři a welshteriéři 
Každému psu, který při zkoušce v podzemí dosáhl maximálního počtu bodů, může být udělen CACIT 
b) Jezevčíci 
Jezevčíkům, kteří dosáhli na mezinárodní zkoušce všestrannosti I. ceny s minimálně 267 body v  pořadí může být udělen CACIT. 
 
III. KUMULATIVNÍ TITUL MEZINÁRODNÍHO PRACOVNÍHO ŠAMPIONA A ŠAMPIONA KRÁSY F.C.I.
 
a) pokud se zkouška, pro niž byl vypsán CACIT, hodnotí podle bodů a pokud více psů obdrželo tentýž počet bodů, provádí se umístění podle řádu národního šampionátu země, v níž se zkouška koná. 
V případě, že tento řád zmíněný případ nepředpokládá, jsou shodně hodnocení psi podrobeni jedné či několika rozhodujícím soutěžím, dokud jeden z těchto psů nedosáhne vyššího hodnocení než ostatní. Je-li to možné , zahrnují rozhodující soutěže veškerá zkušební cvičení a sice v pořadí programu. Jsou přerušeny jakmile jeden ze psů dosáhne vyššího hodnocení než ostatní. 
 
b) představenstvo F.C.I. přezkoumává, zda jsou splněny předepsané podmínky. Je-li tomu tak, je ocenění uděleno. V opačném případě uděleno není. 
 
c) definitivní titul „mezinárodní šampion“ je udělován představenstvem F.C.I. S některými členskými zeměmi bylo dohodnuto, že generální sekretariát F.C.I. může na žádost majitele rozhodovat o vystavení titulu bez konzultace s kompetentním zemským svazem za předpokladu, že mu byly zaslány všechny nezbytné dokumenty. 
 
Změny tištěné tučným písmem byly schváleny v dubnu 2000 představenstvem v Aténách. 
Řád vstupuje v platnost k 1. lednu 2001