Klub chovatelů loveckých slídičů - sekce retrieverů

 

Ochrana osobních údajů v KCHLS

Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

    Dne 1.6.2000 nabyl účinnosti zákon č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen zákon). Zákon upravuje ochranu osobních údajů o fyzických osobách a práva a povinnosti při zpracování těchto údajů. Tákon se vztahuje na veškerá zpracování osobních údajů. Osobním údajem se rozumí jakýkoliv údaj, na jehož základě lze zjistit identitu subjektu. Subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace, nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Je to v podstatě shromažďování, ukádání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace. Správcem se rozumí každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. Správce je povinen především stanovit účel, k němuž mají být osobní údaje zpracovány a stanovit prostředky a způsob zpracování odobních údajů. Správce může zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů. Bez tohoto souhlasu je může zpracovávat jen v souladu s ustanoveními zvláštních zákonů. Souhlas je třeba dát v písemné formě a musí z něho být patrné, v jakém rozsahu je poskytován, komu a k jakému účelu, na jaké období a kdo jej poskytuje. Souhlas může být kdykoliv odvolán. Tento souhlas musí správceuschovat po dobu zpracování osobních údajů, k jejichž zpracování byl dán souhlas.

    Protože v souvislosti s vnitřní statistikou KCHLS, která vychází z osobních údajů našich členů, zejména pak se zasíláním Zpravodaje Klubu, je třeba přizpůsobit proces zpracování a ochranu osobních údajů tomuto zákonu. Tyto důvody vedou výbor Klubu, aby požádal každého z členů zvlášť, aby podepsal prohlášení, přiložené ve vydání Zpravodaje (pro nové členy je toto prohlášení součástí přihlášky do Klubu chovatelů loveckých slídičů). V opačném případě je povinností matrikáře osobní údaje člena nezvratně znehodnotit a trvale vyloučit z dalšího zpracování. Problematické by bylo vedení členské evidence a dalších administrativních úkonů. KCHLS prostřednictvím osoby místopředsedy a matrikáře se zaručuje se všemi právními důsledky, v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, že bude sdělené a zpracovávané údaje chránit před zneužitím. Toto prohlášení bude založeno u matrikáře, může být členem kdyloliv odvoláno, při zániku členství budou vždy osobní údaje neprodleně vyňaty z evidence členů, paměti počítače a znehodnoceny. Seznam členů, kteří projeví nesouhlas se zpracováním svých osobních údajů KCHLS pro stanovené účely, bude veden zvlášť, tradičním manuálním způsobem. Proúčely distribuce klubových tiskovin a vedení platební kázně členských a jiných příspěvků, bude nutno zvolit zvláštní režim (osobní odběr tiskovin u distributorů, prokazování plateb u pokladníka KCHLS, uplatňování členských práv a povinností apod.).

Nejde v žádném případě o nátlak výboru na členy, řešení problému ve v zájmu další, pokud možno dobré činnosti Klubu. Prohlášení zašlete, a to i v negativním případě spolu s vyplněnou členskou kartou a ústřižkem poštovní poukázky, kterou byl uhrazen členský příspěvek na rok 2001 – 2002.

Vybráno z Klubových norem KCHLS