Klub chovatelů loveckých slídičů - Sekce retrieverů

 
První mezinárodní klubové zkoušky přinášení retrieverů  o Rožmberský pohár
Třeboň 4. – 6.10.2002
 
     V překrásném okolí Třeboně proběhl ve dnech 4. – 6.10.2002 první ročník klubových  mezinárodních zkoušek přinášení retrieverů o Rožmberský pohár.
     Zkoušky byly skutečně velmi dobře organizačně i technicky zajištěny. Při vlastní přípravě zkoušek nám určité starosti způsobily srpnové povodně, které tak změnily charakter krajiny, že jsme byli nuceni umístnit zkoušky do náhradních prostor. 
     Dík a obdiv platí Ing.Kubešovi, který znovu osvědčil své mimořádné manažerské schopnosti, přesně vedl svůj realizační tým a zajistil i závěr, na který budou účastníci jistě dlouho vzpomínat. Velký dík patří Ing. Kordovi a i dalším kolegům, kteří se rovněž značnou měrou podíleli na úspěchu celé akce. 
     Punc mezinárodnosti nám zajistil pan Marian Novák jako rozhodčí a manželé Valentovi, kteří zde předvedli svého labradora – všichni jsou ze Slovenska a rovněž jim patří náš upřímný dík a milá vzpomínka. 
     Považuji si za čest, že jsem byl pověřen úlohou vrchního rozhodčího, i když původně jsem chtěl vést psa.
Tato touha vést byla ještě větší, když jsem, ještě v době příprav, viděl překrásný křišťálový pohár pro vítěze, další zlaté poháry a ceny pro vítěze i účastníky. No prostě jsem tak trochu záviděl. Promiňte to odbočení. 
     Vodu posuzovali pánové Marian Novák a MVDr.Brož Bohumil, pole Milan Hampl a Alois Havrlant, les  Miloš Kašpar a Miroslav Pecháček. Myslím si, že ani jim nebylo co vytknout a patří jim náš upřímný dík. 
     Tyto zkoušky jsem v minulosti několikrát absolvoval a poznal jsem zde i pocity z vítězství. Přesto jsem vždy odjížděl s pocitem, že tyto zkoušky jsou vždy trochu jiné, ne vždy jsou zcela objektivní a posuzování výkonů je někdy zbytečně tvrdé. Vím kolik práce i peněz to stojí, když chce vůdce svého psa na tyto zkoušky dobře připravit. Jsem bytostným nepřítelem toho, když rozhodčí oznámí vůdci, že on a jeho pes vlastně byli vcelku dobří, ale tentokrát měli prostě smůlu. Z tohoto důvodu jsem se snažil zaranžovat průběh zkoušek tak, aby všichni účastníci měli pokud možno stejné podmínky, aby jejich výkon byl objektivně měřitelný a aby neodjížděli s tím, že prostě měli smůlu. 
     Pokud si podrobně prostudujeme zkušební řád, musíme dojít k závěru, že je v něm řada nepřesností a nelogičností. Toto pak umožňuje značně nejednotný výklad jak ze strany vůdců, tak  i ze strany rozhodčích. Jistě by bylo dobré, abychom se do budoucna v obou klubech domluvili a sjednotili si výklad nebo připravili zkušební řád nový. 
     Z výše uvedených důvodů jsem připravil jakési informatorium, které jsem po jeho schválení celým sborem rozhodčích, rozdal všem rozhodčím i vůdcům. Vůdcové tak již  po losování v pátek měli přesný přehled o tom, kdy a co je čeká a získali i přehled o tom jak se co bude posuzovat. 
    Jaká byla tato upřesnění :
     Předně jsem v něm uvedl, že pokud není disciplína v tomto ZŘ dostatečně popsaná, bude se posuzovat podle obdobných ustanovení našeho ZŘ. 
     Bylo stanoveno, že maximální doba pro splnění disciplíny je 15 minut, pokud není v tomto ZŘ stanoveno jinak. Zde jsem měl na mysli hlavně vlečky. 
     Při rovnosti bodů je prvním kriteriem pro vyhlášení vítěze vyšší počet bodů v disciplínách aportu. Další kritéria pro pořadí pak budou dle českého ZŘ. Vzhledem k vynikajícím výkonům 3 psů, kteří dosáhli plného počtu bodů, bylo nutno použít tohoto dodatečného kritéria. 
     Jasně bylo stanoveno, že jakýkoliv povel v době, kdy je pes u zvěře má za následek hodnocení 0.  
     Nově bylo cvičně zavedeno, že všechny dosažené časy psů při disciplínách aport budou měřeny s přesností na sekundy. Tyto časy mají vliv na udělení známky v případech stanovených ZŘ, nově podle nich bude zadána nejlepší práce na vodě, v poli a v lese Dále pak budou sloužit k následné analýze a umožní novým zájemcům o tyto zkoušky udělat si ještě v průběhu příprav obrázek o tom, jaké jsou jejich vyhlídky. 
     Aby bylo možno dosažené časy porovnávat, měli všichni vůdci naprosto stejné podmínky. 
     Na poli jsme upustili od tradičních čtverců a bažanti byli umístněni tak, aby byly od „mučednického kůlu“ vzdáleni přesně 60 metrů nebo kroků  v úhlu 90 stupňů. (problém zda metry nebo kroky byl vyřešen tím, že vyměření provedl Ing.Korda, který má délku kroku asi jeden metr). Vítr byl vždy boční. 
     V lese, aniž to účastníci věděli, měli všichni pohozené králíky ve svém čtverci na stejném místě – to bylo domluveno s rozhodčími. 
     V rákosí byly ve vyznačeném úseku pohozeny na stejná místa tři kachny a podmínkou pro zadání známky 4 bylo, aby zkoušený pes přinesl alespoň jednu. Pokud by nepřinesl žádnou je zjevné, že svou práci nevykonal dobře. Naopak jsem netrval na tom, že na čtyřku musí přinést všechny tři – mám psi, kteří v tomto směru mají obrovskou praxi a přesto bych se nezaručil, že za všech okolností přinesou všechny. 
      Jak zkoušky nakonec dopadly je zřejmé z následujících tabulek výsledků a dosažených časů. 
     Výsledková tabulka je zpracována tak, jak se jednotliví psi umístnili  v celkovém pořadí. 
     Tabulka časů nás informuje o tom kolik času psi potřebovali k provedení jednotlivých aportů. Součet časů pak rozhodoval o udělení výsledné známky a o zadání nejlepší práce v poli, v lese a na vodě. 
viz. Tabulka celkových výsledků 
viz. Tabulka dosažených časů 
     Zkoušek se zúčastnilo celkem 21 psů, kteří byli rozděleni do 3 skupin.
     9 psů získalo  I. cenu – z toho 3 dosáhli plný počet bodů a rozdělili si tituly
     6 psů získalo II. cenu
     2 psi získali  III.cenu
     4 psi – věřím, že pouze tentokrát, neuspěli 
Náš obdiv a blahopřání patří všem úspěšným, nejlepší však byli : 
1. místo  LR  Diana Regent Plus – vůdce mgr. Oldřich Blecha     -   CACIT,  CACT 
2. místo GR  Ara Bellis Perrenis – vůdce Pavla Koukalová          -   res. CACIT,  CACT 
3. místo LR  Nikita od Spikalských Lip – vůdce Lumír Růžička  -   res. CACT    
nejlepší pole  GR Ara Bellis Perrenis – vůdce Pavla Koukalová   -  čas  2 : 31
nejlepší les     LR Dick Regent Plus    - vůdce František Šedivý    -  čas  2 : 07
nejlepší voda CHBR Cartagane z Vlčích luk – vůdce Jiří Čech     -  čas  4 : 35 
nejlepší součet časů ze všech aportů a tedy i vyhlídky na nejlepší uplatnění v praxi : 
LR Dick Regent Plus – vůdce František Šedivý          11 : 13
LR Diana Regent Plus – vůdce mgr. Oldřich Blecha –  13 : 19
GR Ara Bellis Perrenis – vůdce Pavla Koukalová       14 : 33  
 
   Dovolte ještě několik postřehů k práci některých psů : 
   Diana Regent Plus vedená zkušeným vůdcem mgr. Blechou předvedla naprosto vyrovnaný výkon a stejně jako na všech dřívějších zkouškách získala opět samé čtyřky, včetně pomocných známek. 
     Ara Bellis Aramis vedená Pavlou Koukalovou pracovala s jistotou, podala stejný výkon jako Diana a pokud by zde byl zadáván i titul Miss Sympatie, jistě by jej obě tyto dámy získaly. 
     Nikita od Spikalských lip vedená Lumírem Růžičkou předvedla vynikající výkon, získala samé čtyřky, ale jedna pomocná známka 3 z aportu ji odsunula až na třetí místo. 
     Dick Regent Plus vedený Františkem Šedivým přesvědčil o tom, že vloni získaný titul vítěze Klubových
všestranných zkoušek je v těch správných rukou. Jako jediní předvedli výrazný handling a proto byli v mých očích na poli nejlepší. Předem zadaná kritéria však nelze dodatečně měnit.  
    V pátek večer jsem po losování vůdcům řekl, že jim nebudu říkat jaké časy jsme při nácviku naměřili, abych snad nějaké měkčí povahy neděsil. Asi nejlepší časy dosahovala moje fenka Dolly Regent Plus, která běžně dosahovala časů pod jednu minutu pro přinesení obou bažantů a v lese přinášela králíky do dvou minut. Kachny jsou její hobby a tak lze předpokládat, že by i zde předvedla pěkný výkon. Tentokráte by to však na vítězství stejně nestačilo, neboť po známkách z aportů, by nastoupila chovnost, věk a nakonec snad i abeceda a proto ještě jednou blahopřejeme vítězovi – její sestřičce Dianě.
 
      Všem účastníkům i novým zájemcům o tyto zkoušky přeji pevné zdraví a mnoho úspěchů v další přípravě. 
      Pokud by jste měli cokoliv k těmto zkouškám zavolejte 602 126 166.
 
                                                                                                                       Ing. Bohumil Kovář
                                                                                                                           vrchní rozhodčí
 

 [úvodní strana] [KCHLS] [CCR] [FCR] [GR] [CHBR] [LR] [NSDTR] [CMKU] [CMKJ] [CMMJ] [webmaster]