USNESENÍ  Z VIII. VALNÉ HROMADY ČMKU, konané dne 2.4.2005 v Praze

Příloha č.1 :

Usnesení č.1:
 Schválení pracovního předsednictva VIII.Valné hromady ČMKU :
- přítomní členové P ČMKU
- předseda a místopředseda  DR
- Ing.A.Košťálová
 
VIII. Valná hromada ČMKU schválila pracovní předsednictvo
 
Schválení návrhu programu VIII.Valné hromady ČMKU:
VIII. Valná hromada ČMKU schválila program se změnou v bodu 4.
 
Schválení mandátové komise VIII. Valné hromady ČMKU :
- p.A.Karban
- p.P.Forman
- pí.H.Jeníková
VIII. Valná hromada ČMKU schválila složení mandátové komise
 
Schválení návrhové komise VIII. Valné hromady ČMKU:
- p.Ing.V.Vlasák
- p.T.Kučera
- p.Ing.J.Dostál
VIII. Valná hromada ČMKU schválila složení návrhové komise
 
Schválení jednacího řádu VIII. Valné hromady ČMKU:
VIII. Valná hromada ČMKU schválila jednací řád VIII.Valné hromady
  
Usnesení č.2:
VIII. Valná hromada ČMKU vzala na vědomí přednesené zprávy
 
-zpráva předsedy ČMKU MVDr.J.Ohlídala
-zpráva předsedkyně Ekonomické komise ČMKU Z.Jílkové
-zpráva předsedy Dozorčí rady  ČMKU MVDr.L.Širokého 
-zpráva předsedy Výcvikové komise ČMKU p.F.Rittra
-zpráva předsedy Komise pro rozhodčí ČMKU p.O.Vondrouše
-zpráva předsedy Výstavní komise ČMKU p.B.Uchytila
-zpráva předsedy Komise pro chov a zdraví ČMKU MUDr.V.Novotného
-zpráva předsedy Dostihové komise ČMKU MVDr. P.Vodičky
-zpráva předsedy Kárné komise ČMKU JUDr.L.Koženého, přečetl p.M.Melichar
 návrh na zrušení kárné komise ČMKU
 
Usnesení č.3:
VIII. Valná hromada ČMKU přijala za řádné členy ČMKU tyto kluby:
Shiba klub
Chovatelský klub maďarských pasteveckých plemen ČR
Klub chovatelů velkého japonského psa
1.Boston terrier klub v ČR
 
Usnesení č.4:
VIII. Valná hromada ČMKU schválila návrh p.Jandy na vypsání pracovní třídy pro psy bez předepsané zkoušky z výkonu.
Na výstavách jiných než mezinárodních tj. národních,klubových, speciálních a dalších se vypisuje pracovní třída i pro psy, kteří nejsou specifikováni jako pracovní ve smyslu řádů FCI, tzn. nepotřebují mít složenou zkoušku z výkonu pro účely získání titulu Interchampion.
 
VIII. Valná hromada ČMKU neschválila návrh  p.Šišky na zrušení požadování malého certifikátu.
 Na výstavách včetně NVP nebude pro zařazování psa do třídy pracovní požadován malý certifikát, bude nahrazen potvrzením o vykonané předepsané zkoušce.
 
VIII. Valná hromada ČMKU neschválila návrh pí.Polákové na požadavek malého certifikátu.
 Na výstavách včetně NVP bude pro zařazování psa do třídy pracovní požadován malý certifikát, nelze nahradit potvrzením o vykonané předepsané zkoušce.
 
 
VIII. Valná hromada ČMKU neschválila návrh ČKS přednesený p.Rittrem na určení klíče pro určení počtu delegátů na následující valnou hromadu.
-každý členský subjekt ČMKU vysílá na valnou hromadu1 delegáta každých započatých 1.000 členů
-členský příspěvek každého za každého člena je 5,- Kč ročně, jako odvod pro ČMKU
-delegát nebo společně delegáti každého členského subjektu mají  na valné hromadě tolik hlasů, kolik má členský subjekt, který je vyslal, členů
 
VIII. Valná hromada ČMKU schválila návrh ČKS přednesený Ing.A.Košťálovou.
U všech usnesení P ČMKU, pokud hlasování nebude jednomyslné, uvádět jmenovitě kdo a jakým způsobem hlasoval.
 
VIII. Valná hromada ČMKU schválila návrh Komise pro chov a zdraví přednesení  pí.J.Kudrnáčovou.
Jednotné chovné podmínky pro plemena chovaná ve více klubech
Zápis viz příloha č.1
  
Usnesení č.5:
VIII. Valná hromada ČMKU na základě zprávy kárné komise ukládá Předsednictvu ČMKU, aby se zabývalo otázkou kárného řízení v rámci ČMKU, rozporem mezi stanovami ČMKU a kárným řádem a aby do příští valné hromady přijalo odpovídající opatření včetně návrhu na případnou změnu stanov.
Usnesení č.6:
VIII. Valná hromada ČMKU schvaluje provolání proti rasové segregaci plemen.
 
VIII. Valná hromada ČMKU  bere na vědomí následující příspěvky:
 1. příspěvek p.A.Mudry k výstavním propozicím a k návrhům klubů na rozhodčí
 2. příspěvek pí.J.Kudrnáčové
 3. příspěvek pí.H.Jeníkové o poskytování servisu pro nečleny klubů a o změnách rozhodčích na výstavách
 4. příspěvek pí.J.Králíčkové k výstavám
 5. příspěvek pí.I.Novákové  k činnosti P ČMKU
 6. příspěvek pí.A.Košťálové k problematice živnostenského zákona, k výstavním poplatkům a návrhům rozhodčího
 7. příspěvek pí.Roškotové k odvodům pro ČMKU za vystavované psy a k zprávě o hospodaření
 8. příspěvek p.J.Jandy na dodržování usnesení minulé valné hromady,otevírání pracovních tříd na výstavách, delegace zahr.rozhodčích
 9. příspěvek p.L.Jančíka k CAC výstavám 2005
 10. příspěvek p.J.Linharta k bodování Šampiona šampionů
 11. příspěvek pí.H.Mejvaldové k činnosti P ČMKU
 12. příspěvek pí.V.Kučerové k práci dostihové komise

Příloha č.1 :

Jednotné chovné podmínky pro plemena chovaná ve více klubech.

 Definice jednotných chovných podmínek:
Jednotnými chovnými podmínkami je myšleno nejen stanovení povinností, které jsou nutné splnit pro zařazení do chovu (např. absolvování výstavy, zkoušky, zdravotních vyšetření), ale i stejný stupeň definovaného znaku (např. nestačí že oba kluby mají povinné vyšetření DKK, je nutná i stejná limitní hodnota postižení pro zařazení do chovu.)
 Týkají se : Klubů, kde  jedno plemeno je chováno ve dvou a více klubech.
 
Z čeho vycházejí:
 • Musí respektovat chovatelský a zápisní řád ČMKU.
 • Vycházejí z plemenného standardu
 • Ze zdravotního hlediska, které vychází ze specifického zdravotního postižení a frekvence dědičně podmíněných vad u konkrétních plemen.
 Dodržování: Povinnost dodržování
Jednotlivé kluby zastřešující stejné plemeno se musí dohodnout na základních chovných podmínkách, které budou pro dané plemeno stanoveny jako minimální požadavek. V případě, že klub (kluby) zpřísní chovné podmínky, musí uznávat chovné jedince z dalšího (dalších) klubů, které mají podmínky minimální. Žádný z klubů však nesmí stanovit chovné podmínky pod hranici minimálních požadavků pro zařazení do chovu.
V případě, že se kluby zastřešující stejné plemeno nedohodnou ve stanoveném termínu, stanoví P ČMKU jako rozhodčí orgán komisi pro chov a zdraví, která stanoví základní chovné podmínky pro dané plemeno.
 Sankce:
Jsou-li stanovené sjednocené chovné podmínky pro dané plemeno, je povinností všech chovatelských kubů, které toto plemeno zastřešují, je dodržovat. V případě porušení tohoto ustanovení ze strany chovatelského klubu pozastaví P ČMKU členství tohoto klubu v ČMKU se všemi z toho plynoucími důsledky.   

 

[úvodní strana] [KCHLS] [CCR] [FCR] [GR] [CHBR] [LR] [NSDTR] [CMKU] [CMKJ] [CMMJ] [webmaster]